SZUKAJ

STATUT FUNDACJI „Henryk Fundacja

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§1

 1. Fundacja została ustanowiona przez Mateusz Piegzę, zwanego dalej „Fundatorem”.
 2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
 3. Nazwa Fundacji brzmi: Henryk Fundacja.  

 

§2

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
 3. Fundacja prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
 4. W celu wykonania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć oddziały i inne terenowe jednostki organizacyjne w kraju i za granicą.
 5. W zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych Fundacja może zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę, jak również powierzać w ramach innego stosunku prawnego wykonywanie określonych zadań lub czynności. Fundacja winna opierać swoją działalność na pracy wykwalifikowanych pracowników etatowych oraz na pracy społecznej, w szczególności świadczonej w formie wolontariatu.
 6. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
 7. Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji
 8. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rozdział II

Przedmiot i formy działania Fundacji 

 

§3

 1. Celami Fundacji są:

a) wspieranie rozwoju kultury i sztuki oraz ochrona dóbr kultury i tradycji,

b) stworzenie silnego środowiska artystycznego, które pośrednio wspierałoby działalność i rozwój Fundacji jako mecenasa kultury i sztuki,

c) działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania z naciskiem na kształcenie w zakresie wrażliwości społecznej, otwartości, humanitaryzmu, etyki i filozofii,

d) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, zwłaszcza w zakresie akcji wolontariackich polegających na współpracy oraz wymianie doświadczeń ze wspólnotami i społecznościami lokalnymi,

e) wspieranie procesów demokratycznych, oddolnych inicjatyw i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego otwartego na różnice,

f) inicjowanie i wspieranie współpracy interdyscyplinarnej między środowiskami naukowymi i artystycznymi,

g) działanie na rzecz ogólnopolskiej i międzynarodowej współpracy środowisk twórczych,

h)promowanie i prowadzenie działalności na rzecz grup społecznie dyskryminowanych we wszystkich dziedzinach życia, w sferze prywatnej i publicznej, ze względu m.in. na: pochodzenie, płeć, status społeczny, orientacje seksualną, stan zdrowia, poziom sprawności, miejsce zamieszkania, rodzaj wykonywanej pracy lub działalności, a także ze względu na inne przesłanki,

i) działalność wspierająca rozwój przedsiębiorczości, szczególnie w zakresie kształtowania umiejętności współpracy i pracy metodą projektu,

j) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego określonych tą ustawą.

 1. Cele Fundacji, o których mowa w ust. 1, realizowane będą poprzez:

a) organizowanie i finansowanie: wystaw artystycznych promujących młodych i obiecujących polskich artystów, stypendiów i nagród dla młodych artystów, konferencji, seminariów, imprez, konkursów w kraju i za granicą i kampanii informacyjnych związanych z celami działania Fundacji,

b) działalność artystyczną, projektową, organizacyjną, informacyjną, edukacyjną, badawczą w zakresie określonym w celach statutowych,

c) prowadzenie warsztatów artystycznych, edukacyjnych, szkoleniowych oraz udostępnianie materiałów związanych z celami działania Fundacji,

d) działalność informacyjną i wydawniczą oraz redagowanie i prowadzenie serwisów internetowych czy innych form udostępniania wiedzy związanych z celami działania Fundacji,

e) współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie objętymi celami Fundacji,

f) współpracę z zagranicznymi instytucjami i organizacjami w zakresie objętym celami Fundacji,

g) skupianie wokół celu Fundacji artystów, krytyków, miłośników sztuki, przedstawicielstwa zagraniczne, a także przystępowanie do spółek i fundacji,

h)opiniowanie projektów oraz działań o charakterze twórczym, badawczym i edukacyjnym,

i) prowadzenie ośrodka działań twórczych oraz programu szkoleniowo-warsztatowego będącego forum spotkań, pracy i wymiany doświadczeń  w obrębie zagadnień leżących w kręgu zainteresowań fundacji,

j) wspieranie interesów grup dyskryminowanych społecznie, promowanie ich działań społecznych, artystycznych, edukacyjnych, naukowych,

k) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży filozoficznego nastawienia do świata, humanitarnych i rozwojowych wzorców zachowań oraz umiejętności etycznego postępowania,

l) organizowanie wyjazdów wolontariuszy,

m) pozyskiwanie dotacji i grantów na działalność statutową od instytucji publicznych, firm i osób prywatnych w Polsce i zagranicą,

n) organizowanie zbiórek publicznych.

 1. Działalność statutowa Fundacji ma charakter nieodpłatnej działalności pożytku publicznego. Zakres tej działalności określony jest w ust. 2.
 2. Fundacja zastrzega sobie możliwość realizacji wszystkich wymienionych w § 3 ust. 1 we współpracy z prywatnymi oraz państwowymi galeriami sztuki, szkołami artystycznymi,  instytucjami promocji etc. Fundacja zastrzega sobie również prawo do zlecenia danego zadania dla innego podmiotu na podstawie umowy partnerskiej.

 

Rozdział III

Majątek Fundacji 

 

§4

Majątek Fundacji stanowią:

 1. a) fundusz założycielski przekazany przez Fundatora i określony w akcie fundacyjnym,
 2. b) prawa majątkowe nabyte w toku działalności przez Fundację, w szczególności środki uzyskane z odsetek z lokat bankowych, dochodów z nieruchomości i praw majątkowych, darowizn, spadków oraz innych źródeł dochodu.

 

§5

 1. Działalność Fundacji finansowana jest z funduszu założycielskiego oraz z jej przychodów, którymi są środki pochodzą pochodzące w szczególności z:

a) darowizn, spadków i zapisów,

b) dotacji i subwencji,

c) zbiórek publicznych,

d) lokat bankowych, nieruchomości i innych praw majątkowych,

 1. Fundacja nie może:

a) udzielać pożyczek ani zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do

jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi jej członkowie, członkowie organów lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywać majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych,

c) wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,

d) dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą jej członkowie, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

§6

 1. Przychody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizowanie celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.
 2. Przychody, o których mowa w § 6 ust. 1, mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 3. Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza się na działalność pożytku publicznego.

 

§7

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Podstawą gospodarki finansowej Fundacji jest zatwierdzony przez Radę Fundacji plan finansowy Fundacji na dany rok kalendarzowy.
 3. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrotowy zakończy się w dniu 2016.

 

Rozdział IV

Organy Fundacji

 

§8

 1. Organami Fundacji są:

a) Zarząd.

 

§9

 1. Zarząd składa się z co najmniej 2 członków.
 2. Członków Zarządu powołują i odwołują Fundatorzy. Fundatorzy mogą odwołać członka Zarządu w każdym czasie; odwołanie nie wymaga uzasadnienia.
 3. Fundatorzy mogą wyznaczyć jednego z członków Zarządu do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. Fundatorzy mogą odwołać wyznaczenie w każdym czasie; odwołanie nie wymaga uzasadnienia.
 4. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieoznaczony.
 5. Fundatorzy mogą powołać także siebie samych do Zarządu, a także wyznaczyć jednego z Fundatorów do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.
 6. Członkiem Zarządu nie może być:

a) osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe,

b) osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych.

Przed powołaniem przyszły członek Zarządu składa pisemne oświadczenie, że nie zachodzą co do niego okoliczności wymienione w lit. a-c powyżej.

 1. Mandat członka Zarządu wygasa na skutek:

a) odwołania przez Fundatorów,

b) śmierci,

c) złożenia, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, skierowanej do Fundatora rezygnacji,

d) prawomocnego skazania za jedno z przestępstw, o których mowa w ust. 6 lit. b, lub utraty pełnej zdolności do czynności prawnych.

 1. Mandat członka Zarządu wygasa ponadto w innych wypadkach, jeżeli przepisy prawa tak stanowią.

 

§10

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Fundatorów.
 3. Do składania oświadczeń w imieniu Fundacji wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 4. Dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłych czynności Fundacji wymaga uprzedniej uchwały Zarządu; to samo dotyczy czynności, co do której swój sprzeciw zgłosił jeden z członków Zarządu. Jednakże uchwała nie jest wymagana, jeżeli czynności dokonają wszyscy członkowie Zarządu łącznie; w tym wypadku dokonanie czynności uważa się za równoznaczne z przyjęciem uchwały Zarządu o jej dokonaniu.
 5. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu; posiedzenia Zarządu odbywają się w Krakowie, a w innej miejscowości tylko wówczas, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu wyrażą na to zgodę; posiedzenie Zarządu może się odbyć także w formie telekonferencji lub wideokonferencji; uchwały zapadają zwykłą większością głosów; w razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu, o ile został wyznaczony. Uchwały Zarządu mogą zapaść także bez odbywania posiedzenia, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na postanowienie, która ma być podjęte; zgoda winna zostać wyrażona pod rygorem nieważności na piśmie, faksem, mailem lub w innej formie, która zapewnia utrwalenie treści oświadczenia.

 

Rozdział V

Zmiana statutu Fundacji 

 

§11

 1. Zmiany statutu dokonuje Fundator.
 2. Postanowienie ust. 1 stosuje się także do zmiany celów Fundacji (§ 3 ust. 1). Jednakże w takim wypadku zgodę muszą wyrazić wszyscy członkowie Zarządu. Postanowienia niniejszego ustępu nie stosuje się do zmiany § 3 ust. 2 ani § 3 ust. 3; zmiana taka następuje w trybie określonym w ust. 1.
 3. Jednakże nie jest dopuszczalna zmiana niniejszego § 12 statutu ani inna zmiana modyfikująca zasady dokonywania zmian niniejszego statutu, chyba że i w zakresie w jakim zmiana taka jest obowiązkiem wynikającym z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 

Rozdział VI

Fundatorzy 

 

§12

 1. Fundator może przenieść wszystkie uprawnienia związane ze statusem Fundatora na inną osobę fizyczną, jeżeli Zarząd Fundacji wyrazi na to zgodę. Przeniesienie wymaga zawarcia umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności między dotychczasowym a nowym Fundatorem, a umowa musi zostać zawarta pod warunkiem zawieszającym, że Zarząd Fundacji udzieli zgody na przeniesienie zgodnie z postanowieniami statutu Fundacji. Umowa nie może przewidywać jakichkolwiek świadczeń na rzecz dotychczasowego Fundatora lub osób innych niż Fundacja. Uchwała Zarządu Fundacji o wyrażeniu zgody wymaga większości 2/3 głosów wszystkich członków Zarządu Fundacji. Zgoda musi odnosić się do zawartej wcześniej umowy, której kopia winna stanowić załącznik do uchwały Zarządu Fundacji. Naruszenie powyższych warunków powoduje, że umowa nie wywoła skutku w postaci przejścia uprawnień Fundatora.
 2. W razie śmierci Fundatora lub utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych Zarząd Fundacji w drodze uchwały wyznacza osobę, na którą przejdą wszystkie uprawnienia dotychczasowego Fundatora związane ze statusem Fundatora. Uchwała wymaga zgody wszystkich członków Zarządu Fundacji i może zostać podjęta wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody przyszłego Fundatora. Z chwilą podjęcia uchwały uprawnienia Fundatora przysługują wyznaczonej osobie. Jeżeli Zarząd Fundacji w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci Fundatora nie wyznaczyła nowego Fundatora, to dla wyznaczenia Fundatora wystarcza większość 2/3 głosów wszystkich członków Zarządu Fundacji. Jeżeli w terminie roku od dnia śmierci Zarządy uprawnienia Fundatora nie przeszły na mocy niniejszego ustępu na wyznaczoną przez Zarząd Fundacji osobę, to Fundacja z mocy prawa przechodzi w stan likwidacji.
 3. Do osoby, na którą przeszły uprawnienia Fundatora zgodnie z ust. 1 lub ust. 2, postanowienia statutu o Fundatorze stosuje się wprost.

 

Rozdział VII

Likwidacja Fundacji 

 

§13

 1. O likwidacji Fundacji decyduje Fundator.
 2. Fundacja wchodzi w stan likwidacji także w wypadku, o którym mowa w § 13 ust. 2 zdanie ostatnie.

§14

 1. Likwidatorami z mocy prawa są osoby będące członkami Zarządu w chwili wejścia Fundacji w stan likwidacji.
 2. Do likwidatorów stosuje się odpowiednio postanowienia statutu dotyczące członków Zarządu, chyba że dalsze ustępy niniejszego paragrafu lub przepisy prawa stanowią inaczej; w szczególności liczba likwidatorów nie może być mniejsza niż 2.
 3. Likwidatorzy są zobowiązani dokonać wszelkich czynności związanych z zakończeniem prowadzonej przez Fundację działalności.

§15

W razie likwidacji Fundacji jej majątek przeznacza się na wybrany cel charytatywny po wcześniejszym wskazaniu przez Zarząd Fundacji.